Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

pdf188 pureInformacje dla rodziców "wesz ludzka"

 


Czego uczymy się w marcu w grupie „Wiewiórek”?

Tydzień 27: Szukamy wiosny- przedwiośnie
Tydzień 28: Woda i słońce
Tydzień 29: Czy to już wiosna
Tydzień 30: Powroty ptaków
Tydzień 31: Bajki i baśnie

Umiejętności dziecka:

-zna znak graficzny litery g,G

-czyta proste teksty

-czyta wyrazy i łączy napisy z obrazkami

-opowiada treść obrazków

-układa obrazki wg kolejności zdarzeń

-ma wiedzę nt życia roślin

-rozwiązuje hasła krzyżówki

-zna znak graficzny litery  w,W

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów (głoska w nagłosie, wygłosie i śródgłosie)

-czyta teksty, wyrazy

-rysuje na określony temat

-dba o estetykę pracy

-dzieli słowa na  sylaby, głoski

-wie, ze litera w jest spółgłoską 

-rysuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską w

-układa podpisy pod obrazki

-posługuje się pojęciami mniej, więcej, tyle samo

-przelicza tulipany i wpisuje cyfry

-wie jak powstaje tęcza i z jakie kolory wchodzą w jej skład

-zna znak graficzny liczby 10

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-pisze liczbę 10 po śladzie

-ogląda z uwaga książki i wyszukuje określone informacje

-zna znak graficzny litery j,J

-zna kształt litery j,J i odnajduje ja w tekście

-posługuje się pojęciami związanymi z orientacją

-wie jak wygląda bocian

-zna niektóre ptaki, rozpoznaje je

-tworzy dialog i przedstawia scenki na forum grupy

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-próbuje rozwiązywać wszelkie konflikty samodzielnie

-rozpoznaje prawdziwe i fałszywe wiadomości 

-rozpoznaje szpaka spośród innych

-słucha uważnie baśni

-rozróżnia dobro od zła

-zna znak graficzny litery c, C

-dzieli słowa na głoski

-czyta wyrazy, krótkie zdania

-samodzielnie wykonuje zakładkę do książki

-precyzyjnie wycina

-układa dalszy ciąg opowiadania

-łączy dwa rymujące się wyrazy

-potrafi rywalizować 

-określa znakiem prawdę i fałsz

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl