Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia maj

Czego uczymy się w maju w grupie „Pszczółek”?

Tydzień : Polska moja ojczyzna
Tydzień : Mieszkańcy łąki
Tydzień : Różne pojazdy
Tydzień : Mama i tata

Umiejętności dziecka:
-dba o porządek w otoczeniu

-wypowiada się na forum grupy

-stosuje się do poleceń nauczyciela

-zauważa różnice między wsią a miastem

-samodzielnie wykonuje elementy albumu

-nazywa wybrane obiekty w mieście lub na wsi

-dba o higienę jamy ustnej

-stosuje się do przyjętych reguł gry

-słucha muzyki ludowej i regionalnej

-rozpoznaje znane obiekty z danej miejscowości

-jest sprawne ruchowo

- kończy rozpoczęte zdanie

-zachowuje się w sposób bezpieczne na placu przedszkolnym

-słucha uważnie legendy i wypowiada się nt. jej treści

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek

-śpiewa poznana piosenkę

-zna i wymienia symbole narodowe Polski

-rysuje i nazywa figury geometryczne

-lepi z plasteliny różne elementy krajobrazu

-słucha uważnie bajeczki

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zna kolory

-przelicza oczka na kostce i skacze wg liczby oczek

-samo organizuje sobie zabawę

-wyróżnia sylaby/głoski w określonych wyrazach

-słucha hymnu narodowego i przyjmuje właściwą postawę

-zna symbole narodowe :hymn, flagę, godło

-wymienia zwierzęta mieszkające na łące

-prowadzi obserwacje

-dzieli nazwy na sylaby

-zna kolory i układa wzór wg określonej kolorystki

-koloruje wg podanego kodu

-tańczy wg własnej wyobraźni

-wycina nożyczkami

-określa nastrój i tempo piosenki

-słucha uważnie wiersza

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-lepi z plasteliny lub masy plastycznej

-wymienia dni tygodnia

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok

-wypowiada się pełnym zdaniem

-chwyta piłkę oburącz, podrzuca, rzuca za głowy

-jest spostrzegawcze, zapamiętuje przedmioty

-opowiada o swoich odczuciach nt. zajęć w tym tygodniu

-bawi się zgodnie z innymi

-wypowiada się nt. zawodów rodziców

-wypowiada się nt. swoich rodziców

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-mówi wiersz z pamięci

-chętnie bierze udział w zabawach relaksacyjnych

-rysuje obrazek dla mamy i taty

-buduje dłuższe wypowiedzi

-śpiewa piosenki przygotowywane na dzień mamy

-posługuje się określeniami : z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy

-odwołuje się do własnych doświadczeń

-posługuje się pojęciem „tyle samo”

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl